Součet součinů odstředivých a dostředivých sil: aplikace na tryskový pohon

Základní tryska pohání objekt dopředu, spaliny odvádí vůči objektu přímo dozadu. Když ovšem máme více trysek, můžeme jejich orientace zkombinovat tak, abychom dosáhli násobně vyšší účinnosti.

Kruhy umístění odstředivých a soustředivých trysek
Kruhy umístění odstředivých a dostředivých trysek

Dostředivá a odstředivá orientace trysek

Dostředivá orientace trysek

Dostředivé orientace trysek dosáhneme tím, že nebudou směrovat rovnoběžně s osou pohybu. Na kruhu umístění je nasměrujeme tak, aby směřovaly ke středu tohoto kruhu. Samozřejmě nikoliv náhodně, ale tak, aby se osy směřování jednotlivých trysek protnuly na ose pohybu celého objektu.

Úhel protnutí je třeba dopočítat.

Společně dosažená síla je rovna indexovému součinu trysek. Ovlivní ho:

  • síla jednotlivých trysek a
  • úhel sevřeným mezi osou pohybu celého objektu a osou směru jednotlivých trysek

Odstředivá orientace trysek

Dostředivé orientace dosáhneme naopak. Osa pohybu a osa směřování trysek se rozcházejí. Opět nikoliv náhodně, ale tak, aby se tyto osy pohybu trysek protnuly – nikoliv však směrem dopředu, ale směrem dozadu – směrem odvodu spalin. Protnou se nejen vzájemně – ale zároveň i s osou pohybu (směrem dozadu vůči pohybu objektu).

Úhel nasměrování trysek – a tedy i úhel a místo protnutí os trysek a osy pohybu – je třeba dopočítat.

Společně dosažená síla je rovna indexovému součinu trysek. Ovlivní ho:

  • síla jednotlivých trysek a
  • úhel sevřený mezi osou pohybu celého objektu a úhel osy jednotlivých trysek (otevírající se do nekonečna vůči směru pohybu.

Součet soustředivých a odstředivých sil

Proč vůbec uvažovat o součtu?

Jednoduchým řešením by bylo využití buď soustředivých sil, nebo odstředivých sil. Jelikož však jde o síly působící stejným směrem – a vůči stejné ose – nabízí se využít jejich spojení. Zde už nedojde k součinu na úrovni indexu, ale k prostému součtu sil.

Aplikace

Odstředivé trysky se umístí na vnějším kruhu – dostředivé na vnitřním. A to z důvodu toho, kde se bude vyskytovat průnik spalin. Při umístění odstředivých trysek na vnějším kruhu bude průnik spalin (a osy pohybu) dále od objektu, který pohání – a tím pádem bude představovat nižší tepelnou zátěž pro poháněný objekt.

Otázky

  • Jaký úhel mají svírat dostředivé trysky…
  • Jaký úhel mají vytvářet odstředivé trysky…
  • Jakou sílu mají mít jednotlivé trysky…

…aby se dosáhlo efektivního nárůstu výkonu?

Závěr

Teoretickým fyzikům necháme dopočty. Realitě materiálové a konstrukční ztráty. A čtenářům nezbývá než říct: