Reartikulace konceptů ideologie a hegemonie – anotace, klíčová slova

Anotace

Práce se zabývá zmapováním konceptů ideologie a hegemonie klíčových pro mediální studia. V nashromážděném materiálu hledá reartikulaci těchto konceptů, která by byla smysluplně aplikovatelná v analýze mediálních obrazů dneška.

Reartikulace se opírá o převedení konceptů o obecném působení ideologie do terminologie diskurzu, shromáždění specificky ideologických okolností pod pojmem ideologický diskurz, distinkci diskurzu a ideologického diskurzu, vymezení hegemonické formace a nodálních bodů a jejich souvislosti s dominantním a obecným diskurzem.

Klíčová slova

Ideologie, hegemonie, hegemonická formace, artikulace, nodální bod, diskurz, ideologický diskurz, reprezentace, označování, strukturalistická sémiotika, britská kulturální studia, postmarxismus, poststrukturalismus, Marx, Mannheim, Althusser, Barthes, Gramsci, Hall, Laclau, Mouffeová.

Formáty ke stažení

Citace práce

  • BERÁNEK, D. Reartikulace konceptů ideologie a hegemonie v rámci mediálních studií: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2010. 86 l. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.