Jak se překládaj´ žvásty do češtiny aka copywriting

Copywriting je práce s informacemi

Pokud chcete efektivní text, musíte najít zlatá zrnka informace mezi špínou blábolů. Tak se dělá copywriting. A jak to vypadá v reálu?

Podkladový materiál [bacha: nuda]

Běžný účet může být zrušen na základě písemné výpovědi příslušné smlouvy o účtu podané Vámi jako majitelem účtu. Výpověď musí být vždy Vámi podepsána.

Výpověď je zapotřebí podat zpravidla osobně na kterékoli pobočce s tím, že přejímající pobočka zkontroluje všechny náležitosti výpovědi a předá ji pobočce, která spravuje tento účet, k vyřízení. Banka akceptuje také doručení poštou, popř. třetí osobou, a to pouze s Vaším úředně ověřeným podpisem.

Výpověď je možné podat přes obchodní místo. Pokud je výpověď podána volnou formou dopisu písemně, banka tuto žádost akceptuje, pokud obsahuje všechny níže uvedené náležitosti výpovědi: název, číslo a měna účtu, podpis majitele účtu podle podpisového vzoru. Dále úřední ověření podpisu a instrukce k vypořádání zůstatku (zda má být vyplaceno v hotovosti, nebo bezhotovostně).

Výpovědní lhůta při výpovědi rámcové smlouvy v případě, že vlastníte platební kartu, je 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi bance. Běžný účet může být zrušen první den po uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta, která činí 1 měsíc, končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, tak posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

A jak tyhle neskutečné, redundantní a blábolivé plky přeložit do textu stručného, čitelného a snadno vstřebatelného?

SEO specialista a copywriter SEO specialista a copywriter Daniel Beránek:

Jak zrušit běžný účet

Běžný účet zrušíte podáním podepsané výpovědi. Výpověď lze doručit poštou (popř. třetí osobou) s ověřeným podpisem, nebo osobně podat na pobočce banky. Při osobním podání Vám navíc přímo na místě zkontrolují, zda jste výpověď vyplnili správně.

Náležitosti výpovědi

  • název, číslo a měna účtu
  • podpis majitele
  • upřesnění hotovostního či bezhotovostního převodu zůstatku a
  • ověření podpisu (v případě doručení poštou či třetí osobou)

Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet další den po doručení. Běžný účet je pak zrušen první pracovní den po uplynutí výpovědní lhůty.


Pouhých 587 znaků jednoduchého textu z 1366 znaků blábolů => tj. 57% úspora pozornosti čtenáře => a tj. copy.


PS: v příkladu byl do češtiny přeložen jeden soutěžní text – žádnému nebohému zadavateli nebylo ublíženo.